VvE Appartementencomplex 

Onderzoek toestand kozijnen. 

Raderadvies heeft voor VvE Appartementencomplex Kanunnik Mijlinckstraat de technische staat van de gevelkozijnen bepaald. De VvE is namelijk voornemens de kozijnen te vervangen of tijdig te starten met het sparen/lenen zodat woongenot en waarde op peil blijven. Door middel van een visuele bepaling van de gevelkozijnen vanaf de buitenzijde zijn de gevelkozijnen geïnventariseerd en is eventuele aanwezige houtrotaantasting met behulp van een priem vastgesteld. 

Wonen Midden-Delfland

Rapporteren dubbel glas en controle spouwmuurisolatie. 

Voor Wonen Midden-Delfland zijn wij gevraagd, om naast de conditiemeting, rapportages op te stellen met daarin of er een mogelijkheid bestaat om dubbel glas te plaatsen in kozijnen en deuren waar dit nog niet aanwezig is. Tevens heeft er een controle plaatsgevonden op de aanwezigheid en de staat van de in het verleden aangebrachte spouwmuurisolatie bij 400 woningen. Door middel van het boren van gaten in het buitenspouwblad en bekijken van de spouw met een endoscoop en het vervolgens weer afdichten van de boorgaten. 

Goossens Meubelen B.V. 

Conditiemetingen NEN 2767 distributiecentrum. 

In combinatie met SafeConsult hebben wij een conditiemeting NEN 2767 uitgevoerd voor het distributiecentrum van Goossens Meubelen B.V. te Veghel. Tijdens de conditiemetingen zijn de elementcondities en eventuele gebreken bepaald. Tevens is er een doorkijk van de kostendragers weergeven voor een periode van 12 jaar. De conditiemeting is per discipline (B, E, W & T) uitgevoerd. Voor de opname zijn verschillende gediplomeerde inspecteurs ingezet naar eigen vakdiscipline. 

Vestia

Nulmetingen complexen Vestia. 

Samen met twee adviesbureaus hebben wij een nulmeting uitgevoerd voor Vestia. Hierbij hebben wij voor ongeveer 450 complexen een inventarisatie en conditiemeting NEN 2767 uitgevoerd in de regio Rijnmond. De inventarisatie- en conditiemeet resultaten zijn verwerkt in het softwarepakket Vastware. Vestia stelt aan de hand van onze inventarisatie- en conditiemeet resultaten zelf meerjaren onderhoudsbegrotingen op voor de complexen. 

Omnia Wonen

Quickscan conditiemeting 208 complexen Omnia Wonen.

Wij hebben een Quickscan uitgevoerd voor 208 complexen van Omnia Wonen en dit verwerkt in O-prognose. Omnia Wonen heeft gekozen voor de QuickScan omdat deze compatible met de NEN 2767 is, de kosten beperkt blijven en de benodigde informatie genereert toch de startjaren om de MJOP vast te stellen. Daarnaast is het mogelijk om met een QuickScan de kwaliteitsontwikkeling van het bezit en daarmee de inzet van de RGS ketenpartijen te kunnen volgen en waarnodig bij te sturen.  

 

GGZ Oost Brabant

BOEI inspectie GGZ Oost Brabant.

GGZ Oost-Brabant heeft de vraag gesteld om voor 16 objecten een QuickScan uit te voeren. De QuickScan betreft een inspectie waarbij de elementen en de gebreken van het interieur en exterieur worden vastgelegd zodat de condities per element gerapporteerd konden worden. Deze gegevens zijn verwerkt in PCA. De inspectie betrof zowel bouwkundig als installatietechnisch.

 

Gemeente Hengelo

Inspecties gemeentelijke vastgoed.

Raderadvies heeft in combinatie met SafeConsult meerjaren onderhoudsplannen volgens de conditiemethodiek NEN 2767 opgesteld voor 85 gemeentelijke gebouwen van de Gemeente Hengelo. De MJOP’s zijn verwerkt in PCA en Planon. Daarnaast hebben we ook NEN 2580 rapportages opgesteld. De aangetroffen onderhoudstoestand en gegenereerde data zal in de vorm van een meerjaren onderhoudsplan het vertrekpunt vormen voor gestructureerd uitvoeren van beheer en onderhoud van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

International Wellness Resorts

Nulmeting diverse Wellness Resorts.

International Wellness Resorts (IWR) is een overkoepelende organisatie met Wellness Centra door heel Nederland. Raderadvies heeft inzicht verschaft in de algehele technische staat van de gebouwen door een conditiescore op hoofdgroep niveau te bepalen voor de 5 locaties, De Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, Elysium, SpaPuur en SpaSense.

Woonkracht 10

Verf technisch advies en werkvoorbereiding schilderwerk voor Woonkracht 10.

Raderadvies heeft voor 32 complexen van Woonkracht 10 het schilderwerk en de bijbehorende ondergrond geïnspecteerd. De resultaten zijn vertaald naar onafhankelijke verf technische werkbeschrijvingen, die gebruikt kunnen worden voor de aanbesteding van de schilderwerkzaamheden.

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Visiedocument inrichting planmatig onderhoud voor Academisch Ziekenhuis Maastricht. 

Het Academisch Ziekenhuis Maastricht is onderdeel van Maastricht UMC+, een organisatie die zich bezig houdt met patiëntenzorg, onderwijs & opleiding, onderzoek en valorisatie. Het vastgoed van deze organisatie is een belangrijk middel om de doelstellingen op de verschillende onderdelen te realiseren. Een ziekenhuis van ca. 100.000 m2 dat nog uitgebreid wordt, vraagt inzicht in de onderhoudsstaat en –behoefte en de daarvoor benodigde middelen. De afdeling beheer wil meer structuur in het meerjaren onderhoud, waardoor “ad hoc” verschuift naar meer “voorspelbaar en gepland” onderhoud. Raderadvies is gevraagd om mee te werken aan een visiedocument planmatig onderhoud.

Gemeente Veere

Bouwkostenadvies voor te ontwikkelen MFA Gemeente Veere.

In 2016 zal er in één van de dorpskernen van Gemeente Veere een nieuw multifunctioneel centrum gerealiseerd worden. De gemeente en het schoolbestuur werken hierbij samen met de woningcorporatie. Er zijn meerdere varianten opgesteld op het gebied van ontwikkeling, ontwerp, financiering en samenwerking. Raderadvies is gevraagd om een 2nd opinion te geven op deze varianten, door deze financieel door te rekenen. Deze opdracht is uitgevoerd door onze adviseur bouwkosten en bouweconomie.

Siza

NEN 2767 en MJOP's voor Siza.

Siza is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, zodat zij hun leven beter kunnen organiseren. Dat kan zijn op het gebied van wonen, leren, werken of ontspanning. Hun dienstverlening varieert van ondersteuning thuis, 24-uurszorg, coaching, re-integratie enz. Zo’n 2500 medewerkers werken vanuit ruim 150 locaties. Raderadvies heeft ondersteund bij de aanpassing van de inrichting in Planon en daarna hebben we geïnventariseerd en geïnspecteerd volgens NEN 2767. Deze gegevens zijn de basis geweest om te komen tot eenduidige MJOP’s, met een opbouw conform de wensen van Siza.  

Blokker

Conditiemetingen NEN 2767 aanvullend met BOEI voor Blokker winkels.

Blokker heeft diverse winkels in bezit en beheer in Nederland. Blokker wilde meer inzicht in de onderhoudsstatus van hun winkels. Raderadvies heeft voor diverse Blokker objecten door heel Nederland conditiemetingen volgens NEN 2767 aanvullend met de BOEI- systematiek uitgevoerd. Het ging hierbij om kleine en grote winkelplanden, distributiecentra, tuincentra, kantoren etc. Naast onderhoud is er ook op de andere BOEI aspecten gesignaleerd zoals Brandveiligheid, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving.

Gemeente Wijdemeren

DMOP’s voor Gemeente Wijdemeren.

De Gemeente Wijdemeren heeft het thema duurzaamheid als actueel onderwerp op de agenda staan. Zij willen duurzaamheidsmaatregelen gaan doorvoeren in een groot deel van hun gebouwen. Raderadvies heeft door middel van DMOP’s (duurzame meerjaren onderhoudsplannen), inzichtelijk gemaakt welke duurzaamheidsmaatregelen interessant zijn, wat het rendement is en of dit te combineren is met onderhoudsactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat investeringen efficiënter ingezet worden. De DMOP’s zijn basis voor duurzaam beheer en onderhoud.

Waterschapsbedrijf Limburg

Aanbesteding onderhoudscontract W-installaties voor Waterschapsbedrijf Limburg.

Waterschapsbedrijf Limburg is een innovatieve producent van gezuiverd water en is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Naast het opstellen en up-to-date houden van de MJOB, heeft Raderadvies ook de aanbesteding “onderhoud gebouw gebonden werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties” opgesteld en begeleid, om te komen tot een onderhoudscontract met een W-installateur. Door een duidelijke offerte aanvraag en een technische specificatie ontstond er transparantie en duidelijkheid voor zowel de opdrachtgever als de gegadigden.

Woonkracht 10

Inventarisatie complexen Woonkracht 10.

Woonkracht 10 is een woningcorporatie actief in de Drechtsteden met een bezit van ruim 11.000 woningen. Men had een duidelijke behoefte: een kwalitatief goede inventarisatie van alle complexen met daarbij een duidelijke onderbouwing van hoeveelheden en elementgegevens. Raderadvies heeft hier samen met Woonkracht 10 nader invulling aan gegeven. De inventarisatie met onderbouwing zal als basis dienen voor de MJOB (in O-Prognose) en als basis voor de werkvoorbereiding. De inventarisatie is opgesteld in GebIS van Raderadvies.

CPOW Purmerend

Meerjaren onderhoudsbegrotingen voor 13 basisscholen CPOW Purmerend.

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland is een schoolbestuur in Purmerend dat samenwerkt met enkele andere schoolbesturen in de regio op het gebied van beheer en onderhoud van de primair onderwijsgebouwen. Raderadvies is ingeschakeld om meerjaren onderhoudsbegrotingen op te stellen conform de NEN 2767 en volgens visie van de opdrachtgever. Eerder heeft Raderadvies al voor de andere samenwerkende schoolbesturen MJOB’s opgesteld. De samenwerkende schoolbesturen kunnen door eenduidige, objectieve meerjaren onderhoudsbegrotingen makkelijk een totaal jaarplan genereren, hun gebouwbeheer efficiënt aanvliegen en makkelijk gegevens uitwisselen.

Waterschapsbedrijf Dunea

Onderzoek betonschade drukvattoren Waterschapsbedrijf Dunea.

Waterschapsbedrijf Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten betrouwbaar drinkwater. Dat doet men al 140 jaar. Op het terrein van Dunea staat een drukvattoren waaraan enige betonschade geconstateerd was. Om te bepalen welke reparatie of renovatie activiteiten benodigd waren, is Raderadvies gevraagd nader onderzoek te verrichten. De inspectie heeft plaatsgevonden volgens de CUR-Aanbeveling 72: inspectie en onderzoek van betonconstructies. Na de inspectie van de 64 meter hoge toren, is er een adviesrapport opgesteld.  

 

SPCO Groene Hart

Projectbegeleiding dakrenovatie en terreinwerkzaamheden basisschool Woerden.

De projectleiders gebouwbeheer van Raderadvies ondersteunen schoolbestuur SPCO Groene Hart in Woerden bij de begeleiding van diverse onderhoud- en renovatieprojecten. Bij de Wilhelminaschool was naast een dakrenovatie ook een uitgebreide terreinrenovatie nodig. Het ging hierbij om vervanging van hekwerk, plantsoen, toegangspoort en bestrating. De ligging van de school bracht echter nog een, niet alledaagse activiteit met zich mee, namelijk de ophoging en aanvulling van de kademuren. Een goede werkbeschrijving en duidelijke communicatie met de hovenier zorgde voor het gewenste resultaat.

Basisschool de Baarzen

Begeleiding buitenschilderwerk basisschool de Baarzen te Vught.

Basisschool de Baarzen heeft 180 leerlingen en is een onderdeel van Stichting Leijestroom. Stichting Leijestroom is de overkoepelende organisatie van 10 basisscholen in de regio den Bosch/Vught. Raderadvies ondersteunt Stichting Leijestroom bij het beheer en onderhoud van hun gebouwen. Voor Basisschool de Baarzen heeft Raderadvies het buitenschilderwerk begeleid. De buitenkant van basisschool de Baarzen heeft een kleurrijke, frisse en vrolijke buitenzijde gekregen, zoals te zien is op de foto.

Theater De Speeldoos

MJOP volgens NEN 2767 voor Theater De Speeldoos in Vught.

Voor theater De Speeldoos heeft Raderadvies een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Dit is een behoorlijk uitgebreid onderhoudsplan geworden, want naast de bouwkundige en installatietechnische elementen die behoren bij het gebouw, zijn ook de theaterinstallaties opgenomen, conform de wensen van de opdrachtgever. Aan de hand van dit MJOP kan Theater De Speeldoos op nauwkeurige wijze de jaarlijkse dotatie bepalen.

Woonstede

Ondersteuning Conditiemeting NEN 2767 en kennisoverdracht.

Woonstede is een woningcorporatie in Ede en verhuurt ongeveer 9.000 woningen in de gemeenten Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Woudenberg. De organisatie heeft enige tijd geleden bepaald om de meerjaren onderhoudsplannen op te stellen volgens de systematiek NEN 2767. Raderadvies is gevraagd ondersteuning te bieden op het gebied van zowel inspecties als op het gebied van kennisoverdracht.

Eduvier Onderwijsgroep

Meerjaren onderhoudsplannen voor 11 onderwijsgebouwen.

Eduvier Onderwijsgroep biedt gespecialiseerd onderwijs en onderwijsondersteuning voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen.

Voor 11 van deze onderwijsgebouwen heeft Raderadvies een meerjaren onderhoudsplanning conform NEN 2767 opgesteld. Hierbij zijn alle onderhoudsgevoelige elementen geïnspecteerd, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Bij de primaire onderwijsgebouwen is duidelijk weergegeven welke onderhoudsactiviteiten voor het schoolbestuur zijn en welke voor de gemeente.

Gemeente Schiedam

Nieuwe MJOP's en update bestaande MJOP's voor sportgebouwen Schiedam.

Voor de sportgebouwen (gymzalen, zwembaden enz.) van de Gemeente Schiedam heeft Raderadvies enkele jaren geleden MJOP’s opgesteld. Het werd tijd om deze MJOP’s te actualiseren. Dit in verband met de overdracht van enkele gymzalen aan het regionaal schoolbestuur, waarbij de MJOP’s up-to-date moeten zijn en anderzijds om weer een actueel beeld te hebben van de onderhoudsstaat van de overige sportgebouwen.   

Timon

MJOP's en dakrenovatie advies voor jeugdzorg Timon.

Jeugdzorg- en jongvolwassenenzorgorganisatie Timon heeft de vraag gesteld om voor drie objecten een MJOP op te stellen. Raderadvies heeft eerder al voor Timon meerjaren onderhoudsplannen opgesteld voor enkele objecten. Naast de meerjaren onderhoudsplannen, heeft de adviseur gebouwenbeheer van Raderadvies een adviesrapport opgesteld voor één van de daken van een monumentaal object. Hierbij is inzicht geboden in mogelijke dakrenovaties en bijbehorende kosten waarna er vervolgens een aanbeveling is gedaan.

Gemeente Wijdemeren

Ondersteuning afdeling gebouwenbeheer door Raderadvies.

De afdeling Vastgoed van de Gemeente Wijdemeren beschikt over meerjaren onderhoudsplannen van Raderadvies voor zowel de gemeentelijke gebouwen als de onderwijsgebouwen. Daarnaast bieden de adviseurs gebouwenbeheer van Raderadvies ondersteuning bij het gebouwenbeheer. Na de begeleiding van de uitvoering van diverse renovaties en andere onderhoudsactiviteiten is het tijd om de MJOP’s weer te actualiseren.

Allee Wonen

Opstellen meerjaren onderhoudsbegroting conform NEN 2767 voor Allee Wonen.

In 2012 heeft Allee Wonen een nieuw onderhoudsbeleid opgesteld en dit samen met Raderadvies vertaald in de onderhoudssoftware, Vastware. Vervolgens is in twee delen het complete woningbezit in Breda geïnventariseerd en geïnspecteerd volgens NEN 2767. De resultaten zijn verwerkt in Vastware, waarna meerjaren onderhoudsbegrotingen opgesteld zijn. In navolging hierop is inmiddels gestart met het opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen voor het maatschappelijk vastgoed, conform beleid van Allee Wonen.

Gemeente Zeist

Adviseurs gebouwenbeheer ondersteunen gemeente Zeist.

Raderadvies werkt al sinds enige tijd samen met het team vastgoed van de Gemeente Zeist, waarbij Raderadvies ondersteunt op het gebied van  het gebouwenbeheer van enkele objecten. En hier zitten enkele prachtige objecten bij! Het gaat o.a. om: Slot Zeist, de dienstwoningen van de algemene begraafplaats, gymzalen en sporthallen, de begraafplaats, de Promenade (loopdek) en de brandweerkazerne. Onze activiteiten hebben betrekking op: contractonderhoud, begeleiding van renovaties en restauraties (dak, gevels, kozijnen, installaties, bordessen, kademuren/bruggen), dagelijks en planmatig onderhoud en asbestinventarisaties.

ZO Wonen

Opstellen meerjaren onderhoudsbegroting conform NEN 2767 voor ZO Wonen.

Nieuwe meerjaren onderhoudsbegrotingen voor ca. 700 complexen van ZO Wonen. ZO Wonen is een corporatie die ontstaan is uit een fusie en beheert zo'n 14.000 woningen in de omgeving van Sittard. Men heeft zich gebogen over een nieuw onderhoudsbeleid en één van de facetten die daaruit volgde was een nieuwe opzet van meerjaren onderhoudsbegrotingen. Raderadvies heeft volgens afgesproken beleid hoeveelheden bepaald, Conditiemetingen NEN 2767 verricht en meerjaren onderhoudsbegrotingen opgesteld voor het complete woningbezit.

Gemeente Tilburg

Opstellen meerjaren onderhoudsbegroting conform NEN 2767 voor alle gemeentelijke gebouwen.

De gemeente Tilburg heeft de combinatie Raderadvies-Asbo de opdracht gegund voor het uitvoeren van conditie afhankelijke onderhoudsinspecties volgens NEN 2767 en het opstellen van de bijbehorende meerjaren onderhoudsplannen. De combinatie heeft de economisch meest voordelige inschrijving gedaan op de Europese aanbesteding conditie afhankelijke onderhoudsinspecties die eind 2012 gepubliceerd is. De conditie van de onderhoudsgevoelige bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en transporttechnische elementen dient in beeld gebracht te worden op basis van de conditiemeting methodiek zoals vastgelegd in NEN 2767. Aansluitend dient er per gebouw een meerjaren onderhoudsplan opgesteld te worden. De resultaten zijn verwerkt in het softwareprogramma Homerun.

RSG Broklede

Uitvoeringsbegeleiding gevelrenovatie.

Uit de eerder opgestelde MJOP van Raderadvies bleek dat de gevels van RSG Broklede gerenoveerd zouden moeten worden. Er is rondom deze activiteit een plan van aanpak overlegd met RSG Broklede en zodoende zal Raderadvies zich gaan bezig houden met de uitvoeringsbegeleiding. Er is een uitvoeringsplan opgesteld en er heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarbij aannemers hun aanbieding konden doen. Het project wordt bewaakt en gecontroleerd op planning, budget en kwaliteit.

Nieuws

Subsidie energiebesparing VvE
Gaat u als VvE voor uw gebouw en appartementen maatregelen treffen voor energiebesparing?

Lees verder

Projecten

Projecten van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van onze uitgevoerde projecten.

Lees verder

Contact

Raderadvies
Tel.  073 - 544 20 00
info@raderadvies.nl

Lees verder

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Raderadvies.
Hier vindt u een selectie van opdrachtgevers van Raderadvies.

Lees verder