MJOP

Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan oftewel een meerjaren onderhoudsbegroting geldt als basis voor het gebouw beheerplan en geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. U kunt rekenen op een overzichtelijke en pragmatische meerjaren onderhoudsplan gebaseerd op het onderhoudsbeleid van uw organisatie. Niet alleen kunt u er de dotatie mee bepalen, of de cijfers gebruiken voor de accountant, maar onze meerjaren onderhoudsplannen bieden tevens een basis voor een planning van uit te voeren activiteiten voor de komende jaren.

Wij stellen meerjaren onderhoudsplannen op, die een “doorkijk” geven van de onderhoudskosten voor een complete exploitatietermijn van een gebouw, bijv. 50 jaar. Door middel van inspecties conform NEN 2767 en indexatie van prijzen, blijven de begrotingscijfers up to date en zuiver.

Opbouw MJOP en rapportage

Een meerjaren onderhoudsplan moet pragmatisch, leesbaar en werkbaar zijn, maar moet wel alle gegevens bevatten. De gehanteerde codering bij elementen, gebreken en maatregelen is de NL/Sfb codering. Onze MJOP’s bieden informatie voor beleidsmakers, management en inkopers, maar ook voor technisch beheerders en uitvoerenden. De prijzen in de begrotingen worden bewaakt en up to date gehouden door de adviseurs van Raderadvies en zijn gebaseerd op o.a.: benchmarking, marktonderzoek, ervaringscijfers, contacten met diverse leveranciers enz.

Onze MJOP’s bevatten:

  • Duidelijke object informatie
  • Een kostenoverzicht op hoofdniveau
  • De inventarisatie (element, hoeveelheid, eenheid, onderbouwing)
  • Conditiemeting NEN 2767 (inclusief foto's)
  • Uitgebreide begroting

Hierbij kunnen wij onderscheid aanbrengen tussen bijv. verhuurder/huurder, maar ook tussen “soort onderhoud” namelijk: planmatig onderhoud, klein jaarlijks onderhoud, contract onderhoud en wettelijke verplichtingen/keuringen. Uiteraard is dit op maat in te richten en kunnen we rekening houden met boekhoud- of fondscodes.

Doorrekenen scenario's 

Wij kunnen samen met u kritisch kijken naar de onderhoudskosten ten opzichte van de exploitatie. Wij kunnen u antwoord geven op vragen die betrekking hebben op: onderhoudsscenario’s, achterstallig onderhoud bij door exploiteren, aftoppen richting einde exploitatietermijn enz. Zodoende krijgt u inzicht wat de financiële consequentie is wanneer u bepaalde beleidskeuzes maakt.

In onderstaande video wordt de totstandkoming van de MJOP toegelicht, maar ook wat een MJOP inhoud en hoe wij te werk gaan. 

Tevens kunnen we met u samen de MJOP vertalen naar een operationeel jaarplan of uitvoeringsplan. Naast een MJOP kunnen wij voor u ook een DMOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) opstellen. 

NEN2767 inspecties RVB BOEI inspecties Trainingsaanbod NEN2767 Software Nulmeting schilderwerk en verftechnisch advies 

Technical Due Diligence Componentenmethode